.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

چکیده

پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده) :هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو می باشد. برای این منظوربعد از مرور ادبیات تحقیق 7 فرضیه شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین گردید. برای آزمون فرضیه هایپژوهش از پرسش نامه ای که میان جامعه آماری توزیع شده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان بخشتولید شرکت ایران خودرو اعم از زن و مرد با هر ترکیب سنی شامل 310 نفر تشکیل می دهند که نمونه ای 173 نفرمتناسب با جامعه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در اینپژوهش از تکنیک های آمار توصیفی برای بررسی و تجزیه و تحلیل متغییرهای جمعیت شناختی و از آزمون های همبستگیاسپیرمن و نیز تحلیل رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که میزان0 و در سطح بالایی قرار دارد. تمام مولفه های مدیریت دانش شامل / همبستگی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی 797خلق دانش با ضریب همبستگی( 698 /.)، نگهداری دانش با ضریب همبستگی( 679 /.)، انتقال دانش با ضریبهمبستگی( 748 /.) و کاربرد دانش با ضریب همبستگی( 743 /.) بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارند. همچنین ضریب62 درصد از تغییرات متغییر وابسته کارآفرینی سازمانی را / تعیین بیانگر این است مدیریت دانش به عنوان متغییر مستقل 60 که در / 0و برای بکارگیری دانش 560 / تبیین کنند. و میزان بتای بدست آمده در رگرسیون برای متغییر انتقال دانش 3250 معنی دار می باشد. در آخر با استفاده از آزمون ناپارامتریک دوجمله ای مشخص شد که وضعیت مدیریت / سطح زیر 05دانش و کارآفرینی سازمانی و تمام ابعاد آن در شرکت ایران خودرو نا مطلوب می باشد.

جهت ادانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , مدیریت ,


برچسب ها : مدیریت دانش , کارآفرینی , کارآفرینی سازمانی , ایران خودرو ,
بازدید : 401
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399 زمان : 0:56 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه