.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad
در عصر حاضر شرکت ها و سازمان ها در پی دستیابی به ابزارهایی هستند که موجب رشد و تعالی شده و یک مزیت رقابتی توسعه مدیریت دانش در سازمان است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با نقش میانجی سبک های مدیریت انجام شده است. برای این منظور یک نمونه 400 نفری از کارکنان شرکت های وابسته به صدا و سیما انتخاب شده است. برای جمع آوری داد ها از پرسشنامه ای برای بررسی ارتباط بین تاثیر مدیریت دانش برعملکرد سازمان استفاده شده است همچنین در این تحقیق از سبک رهبری نیز به عنوان متغیر میانجی استفاده شده است تا بررسی شود کدام سبک مدیریت در این میان بیشترین تاثیر را دارد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش های آمار توصیفی داده های به دست آمده از پرسشنامه تجزیه و تحلیل شده و نتایج آن با استفاده از جداول و نمودارهای آماری نشان داده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شده است و نرمال بودن داده ها تایید شده است. برای بررسی فرضیه های در نظر گرفته شده در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از بین متغیرهای مستقل درنظر گرفته شده یادگیری سازمانی بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمان دارد و در ارتباط بین فرایند مدیریت دانش و عملکرد سازمان سبک مدیریتی کارمدار بیشترین تاثیر را دارد.
درباره : پایان نامه , مدیریت ,


برچسب ها : عملکرد سازمانی , سبک های مدیریت , مدیریت دانش , دانش ,
بازدید : 330
تاریخ : جمعه 15 آذر 1398 زمان : 0:29 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه