.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

تبیین رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده باشادکامی دانشجویان

هدف ازاین پژوهش تبیین رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده باشادکامی دانشجویان دانشگاه پیام نوربوکان درسال تحصیلی1395-1394میباشد.جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانشجویان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد30نفرازدانشجویان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هاازپرسشنامه حمایت اجتماعی_مقیاس خانواده وپرسشنامه شادکامی اکسفورد استفاده شد داده هاي جمع آوري شده، به دو شيوه توصيفي و استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيره)تجزيه وتحليل شده اندنتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان دادکه بین حمایت اجتماعی خانواده باشادکامی رابطه معناداری وجودداردهمچنین بین حمایت اجتماعی خانواده بارضايت اززندگي رابطه معناداری مشاهده گردیدبین حمایت اجتماعی خانواده بارضایت خاطررابطه معناداری مشاهده شدبین حمایت اجتماعی خانواده باحرمت خودرابطه معناداری وجوداردوبین حمایت اجتماعی خانواده باخلق مثبت رابطه معناداری مشاهده شدوبین حمایت اجتماعی خانواده باانرژی مثبت رابطه معناداری مشاهده شد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر،کاهش وافزایش یک متغیربردیگری تاثیرگذاراست.طبق نتایج این پژوهش حمایت اجتماعی خانواده برشادکامی دانشجویان تاثیر مثب دارد.


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

مبلغ قابل پرداخت 70,000 تومان
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : تبیین رابطه بین حمایت اجتماعی خانواده باشادکامی دانشجویان , شادکامی دانشجویان , حمایت اجتماعی , دانشجویان ,
بازدید : 576
تاریخ : یکشنبه 09 آبان 1395 زمان : 2:29 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه