.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تیپ شخصیتی بر عملکرد کارکنان شرکت بیمه ایران می‌باشند. در این پژوهش که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود، برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای متشکل از 40 سوال استفاده شد. روش گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. برای سنجش شخصیت از ابعاد موفقیت-طلبی، عزت نفس، قدرت‌طلبی و نیاز به تعلق استفاده شد. بدین ترتیب تحقیق حاضر، دارای یک فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه آماری نیز 515 نفر از کارکنان شرکت بیمه ایران می‌باشند که با بهره‌گیری از فرمول حجم نمونه به 221 نفر تقلیل یافت. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون‌های اسپیرمن و فریدمن بیانگر تاثیر معنادار شخصیت و ابعاد آن بر عملکرد کارکنان شرکت بیمه ایران بود که در این میان اکثر کارکنان دارای ویژگی احساس تعلق و موفقیت‌طلبی بودند. همچنین میان ویژگی‌های جمعیت‌شناختی کارکنان با عملکرد آنان رابطه‌ای مشاهده نشد. در پایان نیز، با استفاده از آزمون دوجمله‌ای، وضعیت موجود متغیرها مورد بررسی قرار گرفت که تمامی آن-ها بجز قدرت‌طلبی در سطح مطلوبی قرار گرفتند.

 

 

دانلود رایگان

درباره : پایان نامه , مدیریت ,


برچسب ها : تیپ شخصیتی، عملکرد، رابطه میان تیپ شخصیتی و عملکرد ,
بازدید : 352
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1398 زمان : 0:39 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه