.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad
دانلود پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

قیمت:150000ریال

چکیده

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد. الگوی‌ توسعه‌ متکی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اکثر کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌کنیم‌ که‌ طی‌ ۱۹۸۰ بسیاری‌ از این‌ کشورها بسوی‌خصوصی‌ سازی‌ و کاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور کلی‌ در جهت‌ حاکمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ کرده‌اند. نظریه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پر بیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ کشورهامی‌دانند زیرا این‌ کشورها صادر کننده‌ مواد خام‌ و وارد کننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ کاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریکاردو، هگچر اهلین‌ و کروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نکته‌ این‌است‌ که‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ کاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ دیگر سخن‌ دیدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجی‌ در رشد اقتصادی‌روز به‌ روز خوشبینانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ یک‌ اصل‌ تبدیل‌ می‌نمایند.

فهرست
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌
۳-۱ اهداف تحقیق
۴- ۱ فرضیات تحقیق
۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق
۶-۱ پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
فصل اول
بخش اول
۱-۲ مقدمه‌
۲-۲ تاریخچه‌
۳-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز
۱-۳-۲ ویژگیهای‌ عمومی‌
۲-۳-۲ ارقام‌ زیره‌ سبز
۳-۳-۲ زیستگاه‌ و پراکنش‌
۱-۴-۲ مصارف خوراکی و ارزش غذایی
۲-۴-۲ اهمیت‌ دارویی‌
۵-۲ سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز
۶-۲ ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز
۱-۶-۲ کاشت‌
۳-۶-۲ داشت‌
۳-۶-۲ برداشت‌
۷-۲ آفات‌ و امراض‌
۸-۲ خصوصیات‌ زرشگ‌
۹-۲ تاریخچه‌ زرشک‌
۱۰-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌
۱-۱۰-۲ ویژگیهای‌ عمومی‌
۲-۱۰-۲ گونه‌های‌ زرشگ‌
۳-۱۰-۲ زیستگاه‌ و پراکنش‌
۱۱-۲ مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌
۱-۱۱-۲ مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌
۲-۱۱-۲ اهمیت‌ دارویی‌
۱۲-۲ سایر کابردهای‌ زرشک‌
۱۳-۲ ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌
۱-۱۳-۲ کاشت‌ و تکثیر
۲-۱۳-۲ داشت‌
۳-۱۳-۲ برداشت‌
۱۴-۲ آفات‌ و امراض‌ زرشک‌

بخش دوم
۱-۲ تعریف بازار
۲-۲ طبقه بندی بازارهای مختلف
۱-۲-۲ طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات
۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعیت مکانی
۳-۲ تعریف بازاریابی
۴-۲ ابعاد مختلف بازاریابی
۱-۴-۲ بازاری گرائی
۲-۴-۲ بازار شناسی
۳-۴-۲ بازاریابی
۴-۴-۲ بازار رسانی
۵-۴-۲ بازار گردی
۶-۴-۲ بازار سنجی
۷-۴-۲ بازار داری
۸-۴-۲ بازار گرمی
۹-۴-۲ بازار گردانی
۵-۲ عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی
۶-۲ تاریخچه بازاریابی
۷-۲ مفاهیم اساسی بازاریابی
۸-۲ عوامل موثر در بازاریابی
۱-۸-۲ فروشندگان اولیه
۲-۸-۲ واسطه‌های بازاریابی
۱-۲-۸-۲ دلالان
۲-۲-۸-۲ واحدهای توزیع فیزیکی
۳-۲-۸-۲ آژانسهای خدمات بازاریابی
۴-۲-۸-۲ واسطه‌های مالی
۳-۸-۲ مشتریان
۴-۸-۲ رقبا
۵-۸-۲ جوامع
۹-۲ مفهوم جدید بازاریابی
۱۰-۲ تئوریهای رفتار خریدار
۱-۱۰-۲ تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory)
2-10-2 تئوری روان شناسی (psychogical)
1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار
۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشکال
۲-۱-۲-۱۰-۲ جستجو برای اطلاعات
۳-۱-۲-۱۰-۲ ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری)
۱۱-۲ مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی
۱۲-۲ اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی
۱۳-۲ عملیات بازاریای
۱-۱۳-۲ فعالیت‌های مبادله ای
۲-۱۳-۲ فعالیت‌های فیزیکی
۱۴-۲ سازمان بازاریابی
۱۵-۲ فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی
۱-۱۵-۲ جمع آوری اطلاعات
۲-۱۵-۲ حمل و نقل
۳-۱۵-۲ درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات
۴-۱۵-۲ بسته بندی و تبدیل محصولات
۵-۱۵-۲ انبارداری
۶-۱۵-۲ تبلیغات
۷-۱۵-۲ اعتبار
۸-۱۵-۲ قیمت گذاری
۱۶-۲ شبکه‌های بازاریابی
۱-۱۶-۲ خرده فروشان
۲-۱۶-۲ عمده فروشان
۳-۱۶-۲ سلف خران
۴-۱۶-۲ میدان داران
۵-۱۶-۲ سایر موارد
۱۷-۲ اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی
۱-۱۷-۲ آنچه به عهده دولت می‌باشد
۲-۱۷-۲ آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد
۱۸-۲ نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی
۱۹-۲ مسیر بازاریابی
۲۰-۲ هزینه‌های بازاریابی
۲۱-۲ حاشیه بازاریابی
۲۴-۳- کارایی بازاریابی
۲۳-۲ مدل‌های حاشیه بازاریابی
۱-۲۳-۲ الگوی مارک- آپ (Mark up Model)
2-23-2 الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)
3-23-2 الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model)
4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model)
24-2 شفافیت بازار
۲۵-۲ برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی

فصل سوم
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش تحقیق
۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات
۴-۳ منابع اطلاعات ثانویه
۵-۳ منابع اطلاعات اولیه
۶-۳ جامعه آماری
۷-۳ نمونه آماری

فصل چهارم
۱-۴- مقدمه
۲-۴- اهمیت اقتصادی زیره
۱-۲-۴- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره
۲-۲-۴- روند تولید و صادرات زیره
۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق
۴-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره
۱-۴-۴ ویژگی‌های سنی
۲-۴-۴ سطح تحصیلات
۳-۴-۴ وضعیت مالکیت اراضی
۵-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره
۱-۵-۴ ویژگی‌های سنی
۲-۵-۴ سطح تحصیلات
۱-۶-۴ ویژگیهای سنی
۲-۶-۴ سطح تحصیلات
۷-۴ انواع بازارهای زیره
۱-۷-۴ بازار سر مزرعه
۲-۷-۴ بازار عمده فروشی
۳-۷-۴ بازار خرده فروشی
۸-۴ سازمان بازاریابی زیره
۱-۸-۴ عمده فروشان
۲-۸-۴ خریدران محلی
۳-۸-۴ نمایندگان عمده فروش
۴-۸-۴ میدان داران
۵-۸-۴ دلالان
۶-۸-۴ خرده فروشان
۹-۴ عملیات بازاریابی زیره
۱-۹-۴ حمل و نقل
۲-۹-۴ درجه بندی
۳-۹-۴ استاندارد
۱-۳-۹-۴ مواد خارجی موجود در زیره
۲-۳-۹-۴ ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد
۴-۹-۴ بسته بندی
۵-۹-۴ اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود
۵-۹-۴ انبارداری
۱۰-۴ اعتبار
۱۱-۴ مسیر بازاریابی زیره
۱-۱۱-۴ مسیرهای اصلی بازاریابی زیره
۱۲-۴ قیمت گذاری
۱۳-۴ حاشیه بازاریابی
۱۴-۴ هزینه بازاریابی
۱۵- ۴ سود بازاریابی
۱۶-۴ ضریب هزینه بازاریابی
۱۷-۴ ضایعات
۱۸-۴ عدم کارایی بازاریابی
۱۹-۴ شفافیت بازار
۲۰-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک
۱-۲۰-۴ ویژگی‌های سنی
۲-۲۰-۴ سطح تحصیلات
۳-۲۰-۴ وضعیت مالکیت اراضی
۲۱-۴ ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک
۱-۲۱-۴ ویژگیهای سنی
۲-۲۱-۴ سطح تحصیلات
۲۲-۴ ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک
۱-۲۲-۴ ویژگی‌های سنی
۲-۲۲-۴ سطح تحصیلات
۲۳-۴ انواع بازارهای زرشک
۱-۲۳-۴ بازار سر مزرعه
۲-۲۳-۴ بازار خرده فروشی
۲۴-۴ سازمان بازاریابی
۱-۲۴-۴ عمده فروشان
۲-۲۴-۴ خریداران محلی
۳-۲۴-۴ نمایندگان عمده فروش
۴-۲۴-۴ میدان داران
۵-۲۴-۴ دلالان
۶-۲۴-۴ خرده فروشان
۲۵-۴ عملیات بازاریابی زرشک
۱-۲۵-۴ حمل و نقل
۲-۲۵-۴ درجه بندی
۳-۲۵-۴ استاندارد
۴-۲۵-۴ بسته بندی
۵-۲۵-۴ انبارداری
۲۶-۴ اعتبار
۲۷-۴ مسیر بازاریابی زرشک
۲۸-۴ قیمت گذاری
۲۹-۴ حاشیه بازاریابی
۳۰-۴ هزینه‌های بازاریابی
۳۱-۴ سود بازاریابی
۳۲-۴ ضریب هزینه بازاریابی
۳۳-۴ ضایعات
۳۴-۴ عدم کارایی بازاریابی
۳۵-۴ شفافیت بازار
۳۶-۴ مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک

فصل پنجم
۱-۵- مقدمه
۲-۵ نتایج و بحث
۳-۵ پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک
منابعجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

درباره : کتاب های کامپیوتر , مدیریت ,


برچسب ها : دانلود پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک , مصارف خوراکی و ارزش غذایی , افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ , تجارت‌ خارجی‌ ،تجارت،رشداقتصادی،اقتصادایران،صادرات،واردات،نفت،صادرات غیرنفتی،خریدپروژه،طرح توجیهی،تحقیق،پایان نامه ,
بازدید : 605
تاریخ : یکشنبه 11 اسفند 1392 زمان : 21:43 | نویسنده : داوودقادرزاده | لینک ثابت | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه