.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

هوشمعنويبراينخستينباردرسال 1996 توسطاستيونز  مطرحشد. بعددرسال1999توسطامونز  گسترشيافت. امونز ( 2000 ) پيدايشسازةهوشمعنويرابهعنوانكاربردظرفيتهاومنابعمعنويدرزمينههاوموقعيتعمليدرنظرميگيرد. بهعبارتي،افرادزماني هوشمعنويرابهكارميگيرندكهبخواهندازظرفيتهاومنابعمعنويبرايتصميمگيريهاي مهموانديشهدرموضوعاتهستيياتلاشدرجهتحلمسئلةروزانهاستفادهكنند. ويهوش معنويراچارچوبيبرايتشخيصوسازماندهيمهارتهاوقابليتهاييكهمستلزمكاربردانطباقيمعنويتاست،تعريفميكنداوپنجمؤلفهبرايهوشمعنويپيشنهادميكندكه شاملمواردزيراست: 1)ظرفيتتعالي،گذشتنازدنيايجسمانيوماديومتعاليكردنآن؛2)توانایی ورودبه حالت های معنوی ازهوشياري؛3)تواناييآراستنفعاليتها،حوادثوروابط زندگي روزانه همراه بااحساس تقدس       
4)توانايي
استفادهازمنابعمعنويبرايحلمسائل زندگيو5)توانايي رفتارفظیلت مآبانه مانندبخشش،سپاسگزاري،فروتنيواحساسشفقت (امونز،2000).

نوبل(2001) نيزمعتقداستكههوشمعنوييكاستعدادذاتيبشراست. ويبامؤلفه های هاياصليامونزبرايهوشمعنويموافقاستودومؤلفةديگربهآنهااضافهميكند:

1) تشخيصآگاهانهاينموضوعكهواقعيتفيزيكيدرونيكواقعيتبزرگتروچندبعديكهما هوشيارانهوناهشيارانهباآنبهطورلحظهبهلحظهتعاملداريم،صورتبنديميشود

2) پيگيريآگاهانهسلامتروانشناختي،نهتنهابرايخودمان،بلكههميشهبرايجامعه.

زوهارومارشال 2000 ) )نيزهوشمعنويرااستعدادذاتيميدانندكهانساندرحلمسائلمعنويوارزشيخودبهكارميگيردوزندگيرادرحالتگستردهازغناومعناقرارميدهد.

گاردنر(1999) مفهوم هوش معنوی رادرابعادمختلفنقدوبررسیکردوپذیرشاینمفهوم ترکیبیازمعنویت وهوش رابه چالش کشید. گاردنر ( 2002 ) بعدهامقوله هايهوشطبیعت گرا 10 ،یعنیهوشمعنويوهوشهستی گرایاهوش وجودي 11 رامطرحکردکهمیتوانازآنبه عنوانیکجنبهازهوشمعنويیادکرد.

تعاریفمتعدديتاکنونازهوشمعنويبه عنوانیکیازانواعهوشچندگانه  مطرحشدهاست. (امونز 2000)تلاشکردمعنویترابراساستعریفگاردنرازهوشمطرحکند. ويمعتقداست معنویتمیتواندشکلیازهوشتلقیشودزیراعملکردوسازگاريفردبه طورمثالسلامتیبیشتررا پیش بینیمیکند وقابلیت هایی رامطرحمیکندکهافرادراقادرمی سازدبهحلمسائلبپردازندوبه اهدافشاندسترسیداشتهباشند.

هوش معنوی  به ما اجازه کامل کردن قسمتهايمیانفرديودرونفرديرابرايپیشه گرفتناز فاصلۀمابین خویش ودیگران رامی دهدو میتواندبه وسیلۀراههايمختلفیافزایشیابد،زهرومارشال 2000 ))هوشیکهبرايحلمسئله هايمفهومیوباارزشبه کارگرفتهمیشود،برطبق گفتۀمارشالهوشبهر IQحدوديعاقلانه  منطقیاست. هوشهیجانی EQ نیزشراکتیاستوداراي الگوهايضبطیازپیشتعیین شده وافکارعاطفی فراوان است. هوشمعنويدرموردخلاقیت ها بینشآفرینی  ساختنقانون،شکستنقوانین وافکارقابلتغییراستبرعکس IQ کهخطیمنطقیو عاقلانهاست SQ نمیتواندمحدودکنندهباشد

ازطرفدیگرهوشمعنويچیزياستکهبرايپیشرفتاشتیاقوآرزوهایمانهمچنینظرفیت معنایی،بینشیوارزشخود،ازآناستفادهمیکنیم. SQ گفتگومابینعقلواحساسراآسانمیکند.

دراسلامبه طورضمنيهوشمعنويموردتوجهفراوانيقرارگرفتهاست. برايمثالعوامل مؤثربرهوشمعنويدرمتوناسلاميتقواوپرهيزگاريبه همراهتمريناتروزمرهازقبيلتدبر درخلقت،تدبردرآفاقوانفس،روزهداري،عبادات،خواندنقرآنوتدبرصادقانهدرآياتقلمداد شدهاست(سهرابي،1387).قرآنبهافرادباهوشمعنويبالا،صفتاولوالابابميدهد،كه منظورافراديهستندكهبهجوهرهحقيقتپيبردهاندوازپردههاياوهامعبوركرده اند. به طور كلي،اصوليكهدردينمبناييمطرحشدهاست،ماننددستيابيبهوحدتدرورايكثرت ظاهري،يافتنپاسخدرموردمبدأهستيوتشخيصالگوهايمعنويوتنظيمرفتاربرمبناي آنها،محورهاياصليهوشمعنويهستند. ماميتوانيمبارشدهوشمعنوي،انسان هاي دينداريپرورشدهيم. هوشمعنويبهافراد،دلسوزي،مهرباني،يكپارچگيدرتفاوت هاواتكابهمعناداريرامي آموزد (غباريبنابوسليمي، 1386).

هوشمعنويدرموردعلممدیریتخودومسئولیتدردرمقابل خویشتن است.همچنین درموردتواناییتشخیصچیزهاییکهمیتوانیمانجامدهیمیاراههاییکهمیتوان مشکلات راازطریق آن حل  کرد،بحثمیکند،وگان.(2003)

پژوهشدربارةمعنویتامروزهدررشته هايمتنوعیازقبیلپزشکی،روانشناسی،انسان شناسى،عصب شناسىوعلوم شناختىدرحالپیشرفتاست. درراستاىاینجهت گیرى معنوى وبهموازات بررسى رابطۀبیندینومعنویتودیگرمؤلفه هاىروانشناختى،هوشمعنوى مطرح شده است.

درباره : مقالات , روانشناسی ,نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
برچسب ها : هوش معنوی،هوش هیجانی،هوش،روان،معنویت،مسئولیت دربرابرخویش،مذهب،دین وهوش،روانشناسی ,
بازدید : 1088
تاریخ : پنجشنبه 06 تیر 1392 زمان : 1:15 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
.....

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
پشتیبانی
  • صفحه اصلی
  • عکس فانتزی
  • گالری عکس
  • اس ام اس
  • تبلیغات
  • تماس با ما
  • فروشگاه
  • انجمن
  • کلیه حقوق مادی و معنوی و قالب برای کتابخانه مجازی جهان نوین محفوظ میباشد .