.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad
سه بخش تاثيرگذار تجارت الكترونيك بر صادرات كالاو خدمات عبارت از تاثيرات بانكداري الكترونيكي بر تسهيل صادرات، تاثيرات بيمه الكترونيكي بر تسهيل صادرات و شناسايي گمركات الكترونيكي بر تسهيل صادرات است.
 تاثيرات بانكداري الكترونيكي بر تسهيل صادرات
ساعت كار شبانه روزي، مكان جغرافيايي نامحدود، افزايش ظرفيت خدمات بانكي، ايجاد فرمت هاي استاندارد پيام ها، هماهنگ كردن سيستم هاي مختلف پرداخت، ارايه ارزان تر خدمات بانكي، امكان تجزيه و تحليل مبادلات مشتريان و كسب اطلاعات ارزشمند در مورد نيازها و ترجيحات آن ها، افزايش سرعت مبادلات بانكي، بهبود روابط با مشتريان، به كارگيري اسناد تجاري الكترونيكي، به كارگيري امضاي الكترونيكي و تشخيص هويت الكترونيكي، فراهم ساختن زمينه تجارت كارآمد براي توليدكنندگان و مصرف كنندگان داخلي، ايجاد هماهنگي لازم براي ارتباط با بانك هاي خارج از كشور، از جمله تاثيرات مثبت بانكداري الكترونيكي بر تسهيل صادرات عنوان مي شود.
اما مسايل و مشكلات عمده در به كارگيري بانكداري الكترونيكي عبارتند از:
 فقدان زيرساختار شبكه بانكداري تجاري، فقدان مقررات EFT ، كمبود نيروي انساني براي ايجاد و حفظ شبكه، وجود قوانين مبتني بر كاغذ در بازكردن حساب، اعطاي وام _و ...، عدم آگاهي در مورد خدمات و مزاياي بانكداري الكترونيكي، مقاومت در مقابل تغيير، عدم دسترسي به سرمايه لازم.
 تاثيرات بيمه الكترونيكي بر تسهيل صادرات
تاثير بيمه الكترونيكي بر تسهيل صادرات و بررسي وضعيت چند كشور نمونه در مورد بيمه الكترونيكي به شرح زير است:
ايجاد امكان مقايسه قيمت ها و شرايط بيمه و انتخاب محصول بيمه اي با پايين ترين قيمت براي مشتريان، كاهش كار كاغذي، كاهش هزينه هاي پردازش اطلاعات و فرم ها، بهبود كارآيي پذيره نويسي، توزيع، اداره و تسويه ادعاهاي خسارت، تسهيل و تسريع فرآيند بيمه، ايجاد استاندارد مشترك براي انجام امور بيمه اي از طريق اينترنت، در دسترس بودن 24 ساعته، ارايه محصولات جديد براي فروش اينترنتي.
اما محدوديت هاي فني و قانوني، عدم وجود قانون امضاي الكترونيكي، اتكاي قوانين بر مستندات كاغذي، يكسان نبودن فرمت اسناد بيمه اي (عدم استاندارد بيمه نامه ها)، عدم اطمينان مشتريان از محرمانه نگه داشتن اطلاعات شخصي آن ها در هنگام عقد قرارداد و پس از آن مهارت كم بيمه گران براي استفاده از تجارت الكترونيكي، عدم وجود بستر مخابراتي مناسب، عدم وجود بستر فرهنگي مناسب، عدم وجود طرح جامع IT در صنعت بيمه از جمله مسايل و مشكلات عمده در به كارگيري بيمه الكترونيكي است.
تاثيرات گمركات الكترونيكي بر تسهيل صادرات
 اتوماسيون فرآيندهاي روزمره گمركي، يكسان سازي رويه ها و ساده شدن رويه ها براي صادركنندگان، مستندسازي الكترونيكي با استفاده از ساختار مشترك، ايجاد ارتباط اينترنتي بين ادارات نظارتي، ارايه خدمات شبانه روزي و بدون تعطيل، كنترل بهتر و دقيق تر محموله و مسافر قبل از ورود به گمركات، نظارت هاي گمركي با كارآيي بيش تر، جمع آوري بهتر عايدات، افزايش شفافيت در امور گمركي تعدادي از تاثيرات گمرك الكترونيكي بر تسهيل صادرات است.با اين وجود مسايل و مشكلات عمده در به كارگيري گمركات الكترونيكي نيز عبارتند از: ضعف بستر فرهنگي جهت استفاده از گمرك الكترونيكي، مهارت كم تجار در استفاده از سيستم گمرك الكترونيكي و ضرورت اخذ انواع گواهي و مجوز از سازمان هاي متعدد جهت صدور كالا.
 «شناسايي تاثيرات بانكداري الكترونيكي، بيمه الكترونيكي و گمركات الكترونيكي بر تسهيل صادرات كالاوخدمات» نام طرحي است كه اجراي آن را «مركز مطالعات مديريت و بهره وري ايران» (وابسته به دانشگاه تربيت مدرس) به عهده داشته است. 
توصيه هاي سياستگذاري در حوزه بانكداري الكترونيكي
 با توجه به اين كه مهم ترين موانع بهره گيري از فرصت هاي بانكداري الكترونيكي جهت تسهيل صادرات كالاها و خدمات عبارتند از: ريسك امنيتي (امكان مداخله هكرها و نفوذ سيستم بانكي) فقدان زيرساختار شبكه بانك هاي تجاري، عدم آگاهي در مورد خدمات و مزاياي بانكداري الكترونيكي و وجود قوانين مبتني بر كاغذ در افتتاح حساب، اعطاي وام و ساير امور بانكي هستند بنابراين جهت رفع موانع موجود، راهكارها و توصيه هاي زير ارايه مي شود:
 1- تيم هاي تخصصي جهت تامين امنيت شبكه بانكداري الكترونيكي كشور تشكيل شود تا صادركنندگان با خاطري آسوده از امكانات و فرصت هاي بانكداري الكترونيكي در صادرات كالاها و خدمات استفاده كنند.
  2- زيرساختار شبكه بانك هاي تجاري كشور بهبود يابد تا زمينه براي ارايه خدمات موردنياز صادركنندگان فراهم شود.
     3- از طريق وب سايت بانك ها و ساير رسانه ها در مورد خدمات و مزاياي بانكداري الكترونيكي جهت تسهيل صادرات كالاها و خدمات به ويژه براي صادركنندگان اطلاع رساني كافي صورت گيرد.
   4- در قوانين سنتي مبتني بر كاغذ بانك ها در زمينه افتتاح حساب، اعطاي وام و ساير امور بانكي مربوط به صادرات كالاو خدمات بازنگري صورت گيرد.
 توصيه هاي سياستگذاري در بيمه الكترونيكي
 مهم ترين موانع بهره گيري از فرصت هاي بيمه الكترونيكي جهت تسهيل صادرات كالاها و خدمات عبارت از: عدم وجود قانون امضاي الكترونيكي، اتكاي قوانين بر مستندات كاغذي، عدم اطمينان مشتريان از محرمانه نگهداشتن اطلاعات شخصي آن ها، مهارت كم بيمه گران براي استفاده از تجارت الكترونيكي، عدم وجود بستر مخابراتي و فرهنگي مناسب هستند بنابراين جهت رفع موانع موجود راهكارهاي زير توصيه مي شود:
 1- امضاي الكترونيكي در زمينه امور بيمه اي صادرات كالاها و خدمات به رسميت شناخته شود.
   2- مستندات الكترونيكي در زمينه امور بيمه اي صادرات كالاها و خدمات به كار گرفته شود.
  3- قوانين لازم جهت حفظ محرمانگي اطلاعات شخصي صادركنندگان در استفاده از بيمه الكترونيكي وضع و اجرا شود.
       4- آموزش هاي لازم براي آشنايي بيمه گران با فن آوري اطلاعات به ويژه تجارت الكترونيكي ارايه شود تا از مهارت لازم براي استفاده از مزاياي بيمه الكترونيكي برخوردار شوند.
        5- بستر مخابراتي مناسب براي استقرار بيمه الكترونيكي جهت تسهيل صادرات كالاو خدمات فراهم شود.
        6- براي ايجاد بستر فرهنگي لازم براي استفاده از بيمه الكترونيكي در فرآيند صادرات كالاو خدمات برنامه هاي آموزشي لازم تهيه، تدوين و اجرا شود.
   توصيه هاي سياستگذاري در گمركات الكترونيكي
     مهم ترين موانع بهره گيري از گمركات الكترونيكي جهت تسهيل صادرات كالاها و خدمات عبارتند از:
  - نبود تضمين كامل در قبال محموله هاي ارسالي از طريق سيستم الكترونيكي 
  - ضرورت اخذ انواع گواهي و مجوز از سازمان هاي متعدد جهت صدور كالا
  - ضعف بستر مخابراتي جهت استفاده از گمرك الكترونيكي در صادرات كالاها و خدمات
   - مهارت كم تجار در استفاده از سيستم گمرك الكترونيكي 
 - ملاحظات امنيتي: جاسوسي، خرابكاري و حملات تبهكارانه
    - ضعف بستر فرهنگي جهت استفاده از گمرك الكترونيكي 
  با توجه به موانع فوق الذكر راهكارهاي زير توصيه مي شود:
 1- بازمهندسي فرآيندهاي صادرات كالاها و خدمات و جلوگيري از موازي كاري و كارهاي تكراري توسط سازمان هاي متعدد 
 2- تقويت بستر مخابراتي كشور جهت استفاده بهتر از مزاياي گمرك الكترونيكي در صادرات كالاها 
    
 3- آشناسازي تجار با مزاياي گمرك الكترونيكي و نقش آن در تسهيل صادرات كالاو خدمات
    
 4- تقويت سيستم امنيتي گمركات الكترونيكي كشور به منظور جلوگيري از جاسوسي، خرابكاري و اقدامات تبهكارانه. 
 روزنامه سرمايه، شماره 584 به تاريخ 1/8/86، صفحه 7 (كشاورزي و بازرگاني ) درباره : مقالات , تجارت الکترونیک ,نمایش این کد فقط در ادامه مطلب
برچسب ها : روزنامه سرمايه،تاثير تجارت الكترونيك بر تسهيل صادرات كالاو خدمات،كشاورزي و بازرگاني ،گمركات الكترونيكي،گمرك ،بيمه الكترونيكي ,
بازدید : 874
تاریخ : سه شنبه 02 مهر 1392 زمان : 21:36 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
.....

ارسال نظر برای این مطلب


کد امنیتی رفرش
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
پشتیبانی
  • صفحه اصلی
  • عکس فانتزی
  • گالری عکس
  • اس ام اس
  • تبلیغات
  • تماس با ما
  • فروشگاه
  • انجمن
  • کلیه حقوق مادی و معنوی و قالب برای کتابخانه مجازی جهان نوین محفوظ میباشد .