.....

تبلیغات

3

مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار

چکیده

یک مناقشه حل نشده بر سر اینکه آیا اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی باید در یک طیف مشابه در نظر گرفته شوند یا نه وجود دارد. هدف مطالعه حاضر فهم بیشتر در مورد تشابهات و تفاوت‌های بین دو اختلال به وسیله بررسی مزاج‌های عاطفی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار است.پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای، شامل 90 نفر که 30 بیمار اختلال شخصیت مرزی (15 زن و 15 مرد)، 30 بیمار دوقطبی (15 زن و 15 مرد) و 30 نفر افراد بهنجار (15 زن، 25 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس در آن شرکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این مطالعه از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور I (SCID-I)، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور II (SCID-II)، مقیاس‌ پریشانی روان‌شناختی کسلر (K-10)، نسخه کوتاه ارزیابی مزاج ممفیس، پیزا، پاریس و سن دیگو (TEMPS-A) و پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (YSQ-3) استفاده شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و روش‌های آمار توصیفی، آزمون خی دو، تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل تشخیصی/ تمییزی تجزیه و تحلیل شدند. پژوهش حاضر به طور معناداری میانگین نمرات بالاتری را برای اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با بیماران دوقطبی و افراد بهنجار در مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه نشان داد. همچنین بیماران دوقطبی با میانگین نمرات بالاتری در مزاج‌های عاطفی سایکلوتایمیک و تحریک پذیر و بیشتر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه به طور معناداری از گروه افراد بهنجار متفاوت بودند.مطالعه حاضر نشان داد مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در اختلال شخصیت مرزی نسبت به اختلال دوقطبی شدت بیشتری دارند. این یافته‌ها بر تمایز بین دو اختلال تأکید می‌کند و بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دو اختلال بیشتر متفاوتند تا مشابه. به طور کلی ارتباط قابل توجهی بین سطوح بالای مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اختلال شخصیت مرزی وجود دارد. در نهایت ترکیب خاصی از حساسیت مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با نوع خاصی از آسیب‌شناسی روانی مرتبط است.

 

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات 165

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : مزاج‌های عاطفی , طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه , اختلال شخصیت مرزی، , شخصیت مرزی، , اختلال دوقطبی و افراد بهنجار , اختلال دوقطبی , افراد بهنجار ,
بازدید : 71
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 13:4 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()

بررسی مقایسه‌ای نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین با آنها در سن بلوغ در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران 1373

چکیده

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین در سن بلوغ با آنها در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران در سال 1373 انجام شد. در این پژوهش 150 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی که در سن 13 تا 15 ساله و در سن بلوغ بودند به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل دو گروه سئوال تنظیم شد. سئوالهای گروه اول مربوط به مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و سئوالهای گروه دوم در رابطه با تعیین نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین در سن بلوغ با آنها بوده است نهایتا مقایسه نگرش دو گروه دانش‌آموزان دختر و پسر انجام گرفت . یافته‌های این پژوهش در 28 جدول و یک نمودار جمع‌آوری گردید. برای شرح و تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و برای بررسی تاثیر متغیرهایی چون سن دانش‌آموز، جنس دانش‌آموز، سن والدین، تحصیلات والدین، شغل والدین و منطقه محل تحصیل دانش‌آموز بر نگرش آنان آمار استنباطی بکار گرفته و از آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و t تست استفاده شد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که در کل بیشترین امتیاز نگرش دانش‌آموزان 68 درصد مثبت بوده. این درصد در گروه 13 ساله‌ها 84/8 درصد و در گروه 14 ساله‌ها 67/2 درصد و درگروه 15 ساله‌ها 58/5 درصد بوده است . در تعیین نگرش دانش‌آموزان به تفکیک جنس مشخص گردید که در پسران 74/6 درصد نگرش مثبت و 25/4 درصد نگرش منفی داشته و دختران 61/4 درصد نگرش مثبت و 38/6 درصد نگرش منفی داشتند که از نظر آماری این تفاوت امتیازهای نگرش در دو جنس معنی‌دار نبوده است . در ضمن نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که بین سن و نگرش دانش‌آموزان همبستگی معنی‌داری وجود دارد (P<0/05) به این صورت که با افزایش سن نگرش منفی‌تر میشود. بعلاوه بین شغل پدر و امتیاز نگرش دانش‌آموزان ارتباط معنی‌دار مشاهده گردید. در پایان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی داده شد.

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات128

 

دانلود در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
درباره : علوم پزشکی ,


برچسب ها : نگرش دانش‌آموزان , سن بلوغ , آموزش و پرورش تهران , پایان نامه رایگان ,
بازدید : 52
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 12:55 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات ()
.....

صفحات سایت

تعداد صفحات : 209
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه