.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

بررسی مقایسه‌ای نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین با آنها در سن بلوغ در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران 1373

چکیده

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی مقایسه نگرش دانش آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین در سن بلوغ با آنها در مناطق 19 گانه آموزش و پرورش تهران در سال 1373 انجام شد. در این پژوهش 150 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی که در سن 13 تا 15 ساله و در سن بلوغ بودند به روش تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل دو گروه سئوال تنظیم شد. سئوالهای گروه اول مربوط به مشخصات فردی و اجتماعی واحدهای مورد پژوهش و سئوالهای گروه دوم در رابطه با تعیین نگرش دانش‌آموزان دختر و پسر در مدارس راهنمایی نسبت به رفتار والدین در سن بلوغ با آنها بوده است نهایتا مقایسه نگرش دو گروه دانش‌آموزان دختر و پسر انجام گرفت . یافته‌های این پژوهش در 28 جدول و یک نمودار جمع‌آوری گردید. برای شرح و تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آمار توصیفی و برای بررسی تاثیر متغیرهایی چون سن دانش‌آموز، جنس دانش‌آموز، سن والدین، تحصیلات والدین، شغل والدین و منطقه محل تحصیل دانش‌آموز بر نگرش آنان آمار استنباطی بکار گرفته و از آزمون آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون و t تست استفاده شد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که در کل بیشترین امتیاز نگرش دانش‌آموزان 68 درصد مثبت بوده. این درصد در گروه 13 ساله‌ها 84/8 درصد و در گروه 14 ساله‌ها 67/2 درصد و درگروه 15 ساله‌ها 58/5 درصد بوده است . در تعیین نگرش دانش‌آموزان به تفکیک جنس مشخص گردید که در پسران 74/6 درصد نگرش مثبت و 25/4 درصد نگرش منفی داشته و دختران 61/4 درصد نگرش مثبت و 38/6 درصد نگرش منفی داشتند که از نظر آماری این تفاوت امتیازهای نگرش در دو جنس معنی‌دار نبوده است . در ضمن نتایج حاصل از پژوهش حاکی از این است که بین سن و نگرش دانش‌آموزان همبستگی معنی‌داری وجود دارد (P<0/05) به این صورت که با افزایش سن نگرش منفی‌تر میشود. بعلاوه بین شغل پدر و امتیاز نگرش دانش‌آموزان ارتباط معنی‌دار مشاهده گردید. در پایان با توجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی داده شد.

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات128

 

دانلود در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
درباره : علوم پزشکی ,


برچسب ها : نگرش دانش‌آموزان , سن بلوغ , آموزش و پرورش تهران , پایان نامه رایگان ,
بازدید : 286
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 12:55 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه