.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

اثربخشی روش تدریس حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت و یادگیری علوم تجربی دانش‌آموزان پایه ششم شهر کرمانشاه

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش تدریس حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت و یادگیری علوم تجربی دانش‌آموزان پایه ششم شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه مطالعه شبه آزمایشی در دو گروه کنترل و آزمایشی، با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395 بودند. حجم نمونه نیز متشکل از 50 نفر بودند که شامل دو کلاس 25 نفری بود. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه نگرش به خلاقیت شیفر و پرسشنامه نگرش به علوم اکپینر بود. در این پژوهش طول دوره آموزشی نیز به مدت شش هفته منظور شد. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و به منظور پاسخ‌گویی به فرضیه‌های پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر الگوی حل مسأله خلاق بر نگرش به خلاقیت تاثیر معناداری دارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر حل مسأله خلاق بر نگرش به یادگیری در درس علوم تاثیر ندارد.
تعداد صفحات:139صفحه

جهت دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , تربیت بدنی ,


برچسب ها : علوم تجربی , نگرش به یادگیری، , نگرش به خلاقیت , روش حل مسأله خلاق، ,
بازدید : 408
تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1399 زمان : 1:46 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

  پایان نامه رابطه هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار انجام شده است. ابزار پژوهش آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ ، آزمون خلاقیت هیجانی آوریل بوده است که در یک نمونه 240 نفری از دانشجویان که شامل 60 دانشجوی ورزشکار و 180 دانشجوی غیر ورزشکار می باشد. دانشجویان غیر ورزشکار از دانشکده های علوم انسانی، کشاورزی و فنی مهندسی انتخاب شده اند اجرا شد، داده های حاصل از طریق ضرایب همبستگی پیرسون، آزمون کلمو گروف اسمیروف تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش حاکی ازآن است کهنتایجی که با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بدست آمده گویای آن است که بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد بطوریکه بالا رفتن هوش هیجانی افزایش خلاقیت هیجانی را بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران در پی دارد همچنین تفاوت معناداری بین ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی وجود ندارد.

نوع فایلpdf

تعداد صفحات:148

پایان نامه کامل و رایگان

جهت دانلود رایگان به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , تربیت بدنی ,


بازدید : 326
تاریخ : جمعه 27 تیر 1399 زمان : 11:15 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه