.....

تبلیغات

3 ddba8a90-38fb-4acd-a711-50a50a7dfbad

مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار

چکیده

یک مناقشه حل نشده بر سر اینکه آیا اختلال شخصیت مرزی و اختلال دوقطبی باید در یک طیف مشابه در نظر گرفته شوند یا نه وجود دارد. هدف مطالعه حاضر فهم بیشتر در مورد تشابهات و تفاوت‌های بین دو اختلال به وسیله بررسی مزاج‌های عاطفی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، اختلال دوقطبی و افراد بهنجار است.پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای، شامل 90 نفر که 30 بیمار اختلال شخصیت مرزی (15 زن و 15 مرد)، 30 بیمار دوقطبی (15 زن و 15 مرد) و 30 نفر افراد بهنجار (15 زن، 25 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس در آن شرکت داشتند. برای جمع‌آوری داده‌ها در این مطالعه از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور I (SCID-I)، مصاحبه بالینی ساختار یافته برای تشخیص اختلالات محور II (SCID-II)، مقیاس‌ پریشانی روان‌شناختی کسلر (K-10)، نسخه کوتاه ارزیابی مزاج ممفیس، پیزا، پاریس و سن دیگو (TEMPS-A) و پرسشنامه طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (YSQ-3) استفاده شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-19 و روش‌های آمار توصیفی، آزمون خی دو، تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل تشخیصی/ تمییزی تجزیه و تحلیل شدند. پژوهش حاضر به طور معناداری میانگین نمرات بالاتری را برای اختلال شخصیت مرزی در مقایسه با بیماران دوقطبی و افراد بهنجار در مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه نشان داد. همچنین بیماران دوقطبی با میانگین نمرات بالاتری در مزاج‌های عاطفی سایکلوتایمیک و تحریک پذیر و بیشتر طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه به طور معناداری از گروه افراد بهنجار متفاوت بودند.مطالعه حاضر نشان داد مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در اختلال شخصیت مرزی نسبت به اختلال دوقطبی شدت بیشتری دارند. این یافته‌ها بر تمایز بین دو اختلال تأکید می‌کند و بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که دو اختلال بیشتر متفاوتند تا مشابه. به طور کلی ارتباط قابل توجهی بین سطوح بالای مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با اختلال شخصیت مرزی وجود دارد. در نهایت ترکیب خاصی از حساسیت مزاج‌های عاطفی و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه با نوع خاصی از آسیب‌شناسی روانی مرتبط است.

 

نوع فایل:pdf

تعداد صفحات 165

 

دانلود در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : مزاج‌های عاطفی , طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه , اختلال شخصیت مرزی، , شخصیت مرزی، , اختلال دوقطبی و افراد بهنجار , اختلال دوقطبی , افراد بهنجار ,
بازدید : 344
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 13:04 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

مدل یابی ساختاری ارتباط فرهنگ اخلاق مدار با تمایل به رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی با آزمون نقش میانجی تناسب فرد و سازمان در بین کارکنان دانشگاه ارومیه

ارزش‌های اخلاقی یک سازمان، بعد عمده فرهنگی است. فضای اخلاقی، ادارات رسمی و غیر رسمی کارکنان از فرآیندها، فعالیت‌ها و سیاست‌های سازمان نشأت می‌گیرد و نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش به منظور مدل‌یابی ساختاری ارتباط فرهنگ اخلاق‌مدار با تمایل به رفتار اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی با آزمون نقش میانجی تناسب فرد و سازمان در بین کارکنان دانشگاه ارومیه انجام می‌گیرد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه ارومیه است، که تعدادشان 700 نفر بوده و با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 248 نمونه انتخاب می‌شود. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات از پرشسنامه‌های فرهنگ اخلاقی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار اخلاقی و تناسب فرد-سازمان استفاده می‌شود و همچنین برای تجریه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار لیزرل (Lisrel) استفاده می‌شود.
نوع فایل:pdf
تعداد صفحات163
 
دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : فرهنگ اخلاق مدار , رفتار اخلاقی , شهروندی سازمانی , تناسب فرد و سازمان , رفتار شهروندی سازمانی ,
بازدید : 339
تاریخ : جمعه 17 مرداد 1399 زمان : 12:38 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

 

بررسی نقش واسطه‌ای تیپ‌های شخصیتی در ارتباط با مولفه‌های عشق و سرخوردگی ‌زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مراکز شهر شیراز‌ ‌‌در سه ماهه اول سال ‌1393

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای تیپ‌های شخصیتی در ارتباط با مؤلفه‌های عشق و سرخوردگی زناشویی انجام‌شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مدل یابی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز در سه‌ماهه اول سال 1393 می‌باشد. نمونه موردمطالعه در این پژوهش 180 نفر از جامعه مذکور است. که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه شخصیت(NEO-FF-R) کاستا و مک کری، پرسشنامه عشق سه وجهی استرنبرگ و سرخوردگی زناشویی کارن کایزر استفاده گردید. در این پژوهش داده‌ها به لحاظ توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی( ضریب همبستگی، رگرسیون وAmos) توسط نرم‌افزار spss تحلیل شد. یافته‌های کلی حاکی از آن بود که تیپ‌های شخصیتی مسئولیت‌پذیری و برون‌گرایی با سه مؤلفه عشق رابطه مستقیم معنادار (p<0/01) دارند و همچنین تیپ شخصیتی انعطاف‌پذیر با مؤلفه‌های صمیمیت و تعهد رابطه معکوس معنی‌دار (p<0/01) دارد درحالی‌که سایر تیپ‌های شخصیتی با مؤلفه‌های عشق رابطه معنادار ندارد. همچنین سرخوردگی زناشویی با سه مؤلفه عشق رابطه معکوس معنی‌دار (p<0/01) دارد. سرخوردگی زناشویی با مسئولیت‌پذیری و برون‌گرایی رابطه معکوس و با انعطاف‌پذیری رابطه مستقیم(p<0/01) معنادار دارد. علاوه بر این رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی 82 درصد از واریانس سرخوردگی زناشویی توسط مؤلفه‌های عشق و تیپ‌های شخصیتی را پیش‌بینی می‌کند.
فایل کامل86 صفحه
 
 
 
 
 
 
 
دانلود در ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
درباره : پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : تیپ‌های شخصیتی , تیپ های شخصیتی، مؤلفه های عشق، سرخوردگی زناشویی ,
بازدید : 375
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399 زمان : 2:35 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)

نقش سبک های هویت، خود کار آمدی در افسردگی دانشجویان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سبک های هویت، خود کار آمدی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدشاهرود انجام گرفت به همین منظور از بین کل دانشجویان مشغول به تحصیل 200نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش انجام پژوهش، از نوع همبستگی بوده است. به منظور سنجش متغیر های مورد پژوهش از آزمون خودکارآمدی شرر (1982)، پرسشنامه هویت برزونسکی (1992) و پرسشنامه افسردگی بک (1990) استفاده شد. و به منظور تحلیل یافته های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون،واز آزمون تی مستقل و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین خود کارآمدی با افسردگی رابطه معکوس معنادار وجوددارد. همچنین بین سبک های هویت و افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به یافته ها در سه متغیر افسردگی ، خود کارامدی و سبک هویت بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.

دانلود در ادامه مطلب


ادامه مطلب
درباره : پروپزال , روان شناسی وعلوم تربیتی , پایان نامه , روان شناسی وعلوم تربیتی ,


برچسب ها : خودکنترلی , سبک های هویت , افسردگی ,
بازدید : 419
تاریخ : شنبه 14 تیر 1399 زمان : 1:27 | نویسنده : داوودقادرزاده | نظرات (0)
.....

صفحات سایت

تعداد صفحات : 6
تبلیغات

نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

جستجو

کدهای اختصاصی
بالای صفحه